Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlášení pálení přes webové stránky

 
Hasiči v kraji Vysočina spustili novou službu pro občany, která by jim měla šetřit čas a finanční náklady.

 V jarních a podzimních měsících hasiči častěji než kdy jindy vyjíždějí k požárům trávy a lesních porostů. Častěji také vyjíždějí k požárům nebo k dohašování špatně zabezpečených ohnišť.

Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o PO) fyzická osoba nesmí provádět plošné vypalování porostů A i přesto je u nás vypalování trávy neustále oblíbené. Jarní úklid se ale nemusí majitelům zahrad nebo remízků vyplatit. Ten, kdo se totiž rozhodne „vyčistit“ svou zahradu ohněm, může zaplatit i několikatisícovou pokutu. Při plošném vypalování porostů  se dopouští přestupku dle zákona o požární ochraně, za který jí hrozí pokuta do 25 000 Kč.

Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, např. shrabanou trávu pálit na hromadě. 

Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby taktéž nesmí plošně vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.

Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby se při plošném vypalování porostů dopouští přestupku dle zákona o PO, za který jí hrozí pokuta do 500 000 Kč (stejná pokuta hrozí pro nenahlášení požáru). 

Dále jsou povinni spalování předem oznámit příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může případně stanovit podmínky pro tuto činnost nebo ji úplně zakázat.

Navíc dle zákona o PO pro fyzické osoby, podnikající právnické a podnikající fyzické osoby je povinnost bezodkladně oznamovat každý vzniklý požár příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.

Nezapomeňte také, že při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, např. zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.

 
Hlášení pálení

Telefonem

Pálení se hlásí na Krajské operační a informační středisko HZS kraje Vysočina                    tel. 950 270 106.

Při ohlášení je třeba uvést jméno, telefonické spojení na osobu, která bude spalování provádět, přesná identifikace místa, kde bude spalování probíhat, datum spalování, hodinu od kdy do kdy bude spalování probíhat, případě další údaje které bude požadovat příslušník hasičského záchranného sboru.

Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání (112 a 150), které slouží přímé pomoci postiženým.

 
! NOVĚ ! Elektronicky

Pálení lze nahlásit i elektronickým formulářem, který občané najdou na webových stránkách HZS kraje Vysočina – www.hasici-vysocina.cz  pod názvem „pálení klestí“, který je umístěný na úvodní straně na horní liště.

Elektronický formulář občany sám navádí, co mají vyplnit. Po jeho odeslání se veškeré informace zobrazí obsluze operačního střediska hasičů na počítačích na příslušném místě na mapě.

 
Hlášení nepodceňujte, především v těchto dnech, kdy se blíží pálení čarodějnic.

 
Ohlášením předejdete zbytečným výjezdům hasičů k ohlášeným požárům trávy, lesa, odpadu atd. a také přesným udáním místa zajistíte, že pomoc hasičů bude přesnější a tím i rychlejší.

 
Profesionální i dobrovolní hasiči chtějí být v očích veřejnosti vidění jako složka, která je bližnímu ku pomoci, nikoli jako trestající, proto prosíme, nahlašte Vaše pálení biologického odpadu, ale i pálení čarodějnic, třeba přes webové stránky hasičů na operační středisko!

 

 

 

Aby nám nebylo příliš horko!

Začal podzim a s ním i topná sezóna. Majitelé nemovitostí by měli myslet na zadní vrátka a připravit své budovy na letošní topnou sezónu. Počet požárů způsobených špatnou instalací, provozem či zanedbanou údržbou topidel na území České republiky je stále vysoký. Topná sezóna je ještě v začátcích a již na první zatopení doplatilo několik občanů našeho kraje vyhořelým bytem a málem i ztrátou čerstvě dostavěné dřevostavby rodinného domku.
 
Statistika požárů komínů, topidel, uskladněného paliva za HZS kraje Vysočina
(údaje za rok 2007 jsou uvedeny od 1.1. – 4.10. 2007)
 
Požáry                      2006                        2007
komíny                        18                            9
topidla                          5                             5
uskladněné palivo            9                             8
Celkem počet             32                           22
Celkem škody      2.427.600 Kč            372.500 Kč
 
Právě nyní, před začínající zimou je čas se zamyslet a překontrolovat skutečný stav topidel, kouřovodů a komínových těles. Proto přijměte pár následujících rad, aby oheň byl dobrým pánem a prožili jste vždy jen krásné chvíle s rodinou a nebo přáteli.
 
Vždyť požár v sychravě chladném podzimním a nebo mrazivě zimním období znamená pro poškozené a pro zasaženou budovu nepříjemné dlouhé chvíle, kdy se opravuje požárem zničená kotelna, komín, střecha a nebo v horším případě shání nové provizorní bydlení.
 
Čím začít? Kontrolou skladování paliva a to hlavně uhlí a zbytků dřevní hmoty (piliny a kůry). Zde hrozí už v tuto dobu nebezpečí samovznícení. K tomu jsou náchylné především horší druhy uhlí (hnědé, lignit a brikety). Proces samovznícení uhlí podporuje skladování ve větších hromadách (u uhelen rodinných domků je kritická hranice 1,5m výšky), dále vlhkost, nestejnoměrná zrnitost (např. kusové uhlí + prach) a přítomnost zbytků dřeva a pilin. Skladovací plocha musí být před naskladněním řádně vyčištěna a nenavlhlá. Stěny uhelny řádně omítnuté (cihlová drť prokazatelně urychluje proces samovznícení). Uhlí skladujte odděleně od ostatních paliv. V jeho blízkosti zamezte umístění zdrojů tepla – rozvody trubek od ÚT topení, páry nebo teplé vody. Pozor na zatékání vody do uskladněného paliva. Při naskladnění nově dovezeného paliva kontrolujte, zda nedochází k nárůstu teploty. Kontroly by měly probíhat u nově dovezeného paliva každý den, později v týdenních intervalech. Samovznícení se projeví vytvářením vodní páry (nejvíce viditelné v ranních hodinách), dýmu (pozor na jedovatý oxid uhelnatý) nebo zvýšením teploty. Při prvním zpozorování zvyšující se teploty (40 – 50 0C) proveďte ochlazení uhlí přeházením nebo přenesením na volné místo, kde se rozestře do vrstvy vysoké 0,25 – 0,5 m a nechá se vychladnout.
 
Dalším nebezpečným úskalím je provoz tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů. V čem? Především neroztápějte kotle na tuhá paliva pomocí hořlavých kapalin. Pečujte o to, aby se neodkládaly předměty, popř. materiály z hořlavých hmot na tepelné zařízení (samotné spotřebiče a kouřovody) a nebo do jejich těsné blízkosti, kdy hrozí pád těchto předmětů na horký povrch. Tento nešvar se vyskytuje hlavně při snaze co nejrychleji vysušit oděv a nebo obuv. Požaduje-li to výrobce, dbejte na to, aby roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče nebyly ponechány bez dozoru. Údržbu spotřebičů provádějte v souladu s technickými požadavky výrobce topidla. Plynové spotřebiče nechejte zkontrolovat přes odborný servis – většina výrobců uvádí minimálně 1 x za 3 roky – pro firmy je tato lhůta závazná. A co my obyčejní obyvatelé – určitě se vyplatí nechat plynový spotřebič prohlédnout, vyčistit a seřídit ještě v létě, než v kožichu čekat na opravu v zimě. Mějte na paměti, že zkontrolovaný a dobře vyčištěný a seřízený plynový spotřebič znamená nejen spolehlivější provoz a požadovaný výkon, ale i značnou úsporu paliva.
 
Dodržujte bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a předmětů z hořlavých hmot. Pokud tento návod není dodán spolu se spotřebičem, lze za bezpečnou vzdálenost považovat u spotřebičů
na tuhá paliva vzdálenost - 80 cm ve směru hlavního sálání
                                         - 20 cm v ostatních směrech
na kapalné a plynné palivo a elektřinu
                                         - 50 cm ve směru hlavního sálání
                                      - 10 cm v ostatních směrech.
 
Samostatnou kapitolou topidel jsou krby a krbové vložky na tuhá paliva. Zde je velkou módou u majitelů starších budov si je instalovat. Zde je nutno však dát pozor na stav stávajícího komínového tělesa a na druh stropní konstrukce (většinou je dřevěná), pod kterými je spotřebič instalován. Již letos se někteří majitelé na našem okrese přesvědčili, že nedodržení návodů výrobců krbů a krbových vložek vedou k požárům, které pro majitele právě zrekonstruovaného či dostavěného objektu s novými omítkami a plovoucími podlahami znamená trpké překvapení.
 
A co komíny? Vzpomenete si ještě, kdy u Vás byl naposledy kominík? Pryč jsou ty doby, kdy kominík obcházel dům od domu a sám si hlídal svůj rajón. Dnes si řádné čištění a kontrolu komínů musí zajistit prostřednictvím kominické firmy majitelé objektů sami. Tím ovšem péče o komíny nekončí. Rovněž nesmíme zapomenout na volný a bezpečný přístup ke komínům, k jejich čistícím zařízením a spotřebičům paliv. Požádat kominíka o revizi komínu před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komínu, před změnou otopného zařízení na ústřední nebo etážové vytápění a před zněnou druhu paliva. O výsledku kontroly musí kominík vystavit řádný doklad v souladu s vyhláškou MV č. 111/1981 Sb. s razítkem a podpisem, který bude obsahovat datum a konstatování zda komín je či není schopen bezpečného provozu.
 
Lhůty pro čištění a nebo kontrolu komínů od spotřebičů do výkonu 50 kw:
-  spotřebiče na paliva tuhá a kapalná – 6x ročně
- spotřebiče na paliva plynná – 2x ročně (pokud jsou opatřeny komínovou vložkou)
                                                       - 6x ročně (pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou)
 
Lhůty pro čištění komínů od spotřebičů s výkonem nad 50 kw:
-  spotřebiče na paliva tuhá a kapalná – 4x ročně
-  spotřebiče na paliva plynná – 4x ročně
 
A pozor! U chat a rekreačních chalup je lhůta pro čištění a kontrolu 1 x ročně.
 
V posledních letech v důsledku zdražování jiných druhů energie není výjimkou, že spalováním vlhkého (syrového) dřeva v kotlích na dřevo, kde dochází ke zplynování dřeva, došlo k silnému zadehtování komínového průduchu a následně ke vznícení sazí. I takový požár může znamenat pro budovu katastrofu, pokud ještě ponecháte hořlavé materiály (seno, slámu, koberce a čalouněnou část nábytku) na půdách v těsné blízkosti komínového tělesa. Minimální vzdálenost hořlavých látek je 1 m od komínového tělesa.
 
I popel z topeniště ukládejte vychladlý na bezpečné místo a do nádob z nehořlavého materiálu.
 
Pozorný čtenář si všimne, že dané neštěstí doopravdy přijde v tu nejméně vhodnou dobu, kdy místo vánoční pohody a klidu musí uživatelé takto zasaženého objektu přemýšlet o existenčních problémech s bydlením v dalších měsících.
 

Nenechávejte nic náhodě a svou lehkomyslností nevystavujte život svůj ani životy svých blízkých možnému požáru. O tom, že mnohá varování a prevence v této oblasti nedopadne vždy na úrodnou půdu, se hasiči přesvědčují dnes a denně.

Článek byl převzat ze stránek Hasičskéo záchraného sboru kraje Vysočina